فصلنامه پژوهش های فرهنگی و هنری پیش شماره سوم   م


سخن مدیر مسئول

قصیده منتشر نشده از علامه مازندرانی در پاسخ به نیما / یوسف الهی

خانه ی سریویلی خانه ی ماست/ سیدحمزه کاظمی سنگدهی

نگاهی به مستندهای قوم پژوهانه:کوچ،مم ممه شو،روزگار دایی سیف الله/ حسین نادعلی زاده

سندی نو یافته درباره یخ سازی ویخ فروشی در مازندران / شهرام قلی پور گودرزی

سقانفارهای فریدونکنار/ میثم فلاح

بررسی وتحلیل نقوش خانه های قاجاری آمل/ دکتر رحمت عباس نژاد- دکترمحمدحسن ذال- طاهره تراضی

نشانه های تصویری در بافته های آلاشت/ معینه سادات حجازی

بررسی تطبیقی- تاریخی واژه ی تیل در زبان مازندرانی/ علی ذبیحی

پیگیری یک ریشه ی هندواروپایی در زبان های ایرانی/ دکتر جواد لطفی

بالوی زاهد/ دکترصفر یوسفی

بررسی برخی از علل تهاجمات به سرزمین تبرستان پیش وپس از اسلام/ دکتر مصطفی معلمی

بنای شهر اشرف البلاد در مازندران/ معصومه فقیه علی آبادی

هستی شناسی هنر در سنت دینی و ایرانی/ دکتر اسماعیل بنی اردلان

ضرورت خلاقیت ونوآوری درهنر معاصر/ دکترمرتضی حیدری

معانی ومراتب هنر/ دکترمحمد رجبی