فصلنامه پژوهش های فرهنگی و هنری پیش شماره دوم   م


سخن مدیر مسئول

تئاتر آیینی و سنتی ایران به روایت استاد دکتر جابر عناصری 2

بررسی آئین نخل گردانی در روستای نوا ( آمل ) / طوبی اوصانلو 10

بررسی مقایسه ای آثار مکرمه قنبری ، کته کلویتس ، هنری ماتیس / رابعه بنافتی 16

نگاهی به جایگاه نماد حیوانی در نقاشی های مکرمه قنبری / معینه السادات حجازی 24

بازار نماد اقتصاد اسلامی : مطالعه موردی بازار آمل در دوره قاجار / محمد حسن ذال 38

هنر گل و مرغ نگاری در ایران و جلوه های آن در مازندران / یاسمن فرح زاد 46

جلوه هایی از تصاویر و مضامین شاعران گذشته در دیوان امیر پازواری / علی اکبر قاسمی گل افشانی 60

نگاهی نو به دانشمند تبرستان،علی بن ربن طبری ، مسیحی مسلمان شده در سده سوم هجری / دکتر مصطفی معلمی 68

درآمدی بر ریشه شناسی دو فعل زبان تبری / سید رحیم موسوی 76

نقدی بر مستند روشنان آسمانی / حسین ناد علی زاده 90

مسکین شاعری با تفکر غنایی ؟ / محمد رضا نشایی مقدم 94

نگاه اجمالی به سلمان هراتی در شعر زمزمه جویبار / مریم نظر چوب مسجدی 98

رویکرد اجتماعی در شعر نیما / دکتر صفر یوسفی 106