فصلنامه پژوهش های فرهنگی و هنری پیش شماره اول


سخن مدیر مسئول

آرامگاه یادبودی در معماری اسلامی / مهندس سلیمانی
 4

قیصر و آغاز شعر جنگ / مریم نظرچوب مسجدی
 12

تعامل دوسویه دین و هنر با نگاهی به هنر های نمایشی / علی رضا سعیدی کیاسری
 18

نگاهی به تکنیک فرم و رنگ در سقانفارکیجا تکیه بابل / محسن هاشم پور
 25

ده دقیقه و چهل و هشت ثانیه با آپ / سید مرتضی کاظمی نیا 30

تکواژهای وابسته ی گویش مازندرانی / فخرالدین سورتیجی 40

آیین و اسطوره در تئاتر ایرانی / محبوبه ارمیانی 50

گذری بر آواها و نواها در مازندران / جمشید قلی نژاد 52

24 عیدماه یا عید مردگان / رشید بابازاده 64

بررسی تاثیر طبیعت مازندران در جهان شعر نیما / ابراهیم باقری حمید آبادی 66

عکس،مرزمیان هنرها / میرصفی اندیکلایی 70

چشم انداز هنر دینی در هنر مسیحی / نازیلا قائمی 72

داستان نویسان مازندران در بوته ی نقد / محمد طالبی 82

نگاهی به تبرستان در بندهشن / سید رحیم موسوی 92

جایگاه دین در هنر بارویکرد سینما و تئاتر / حسین نادعلی زاده 100

درآمدی به آموزش فیلم نامه نویسی در هنرستان ها / ایرج فلاح 102

وزن اشعار مازندرانی / حجت اله حیدری 108

حضور و تأثير تئاتر مازندران در جشنواره بین المللی تئاتر فجر / مصطفی اژدرپور منفرد 112

نشانه های آوایی 116