فصلنامه پژوهش های فرهنگی و هنری

استاره سو دریچه ای است هرچند کوچک،برای بهتر دیدن.به تماشای فرهنگ
وهنروتمدن مازندران نشستن.زبان گفتن،لحنی دانشگاهی است با بیانی علمی؛تا
سخنانمان در لابلای هیاهوی زمان گم نشود واندکی بماند تا با نقد ونظری
نوین از سوی شما اندشمندان خردمند،ابطال پذیرد چراکه
این قانون نانوشته ی دانش است.نقد ونظرتان به دیده منت

tabarestannamag@gmail.com